Certificazione informatica Eipass 7 moduli User

Certificazione informatica Eipass

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE / VALUTABILI 2 PUNTI / II E III FASCIA DOCENTI / 1,20 PUNTI PERSONALE ATA

 

Certificazione informatica Eipass

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE / VALUTABILI 2 PUNTI / II E III FASCIA DOCENTI / 1,20 PUNTI PERSONALE ATA